Integritetspolicy

Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss gällande hantering av dina personuppgifter är du välkommen att skicka oss brev eller maila till:

Brev:
Florettgatan 22a
254 67 Helsingborg

Mail och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud (DPO):
info@techtell.se

Personuppgiftsansvar

TechTell AB med organisationsnummer 559075-9055 (”TechTell”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, plattform och tillhörande tjänster.

Information vi samlar in om dig

För att kunna ge dig den bästa tjänsten och upplevelsen som möjligt samlar vi in och hanterar information om dig och hur du använder TechTell tjänster. Vi samlar in följande information:

Identifieringsinformation och kontaktuppgifter

Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i form av uppgifter om dig (Användaruppgifter) eller ditt bolag (Kunduppgifter). Det innefattar namn, adress, e-post, telefonnummer, organisationsnummer samt i vissa fall personnummer, samt andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss vid frågor, kundserviceärenden och vid förfrågan om information.

Trafikinformation

Trafikinformation, är information kopplad om hur, när, vad och var du använder våra tjänster. Det kan vara samtal du ringer, sms du skickar eller hur mycket data du använder samt vilka tidpunkter du använder våra olika tjänster.

Teknisk information

Är den information vi samlar in automatiskt när du besöker techtell.se eller någon av våra andra sidor är exempelvis, teknisk information om vilken typ av enhet du använder, din IP-adress, webbläsare, operativsystem, datortyp, var du befinner dig. Det är även information om ditt besök, så som vad du har gjort på sidorna, länkar du tryckt på för att komma till eller lämna våra sidor, vilka av våra sidor du varit på, hur länge du besökt varje sida, hur du har interagerat med våra olika sidor (klick, skrollat mm.), datum och tid med mera.

Personuppgifter som vi hanterar om dig som använder någon av Techtell tjänster

Som användare av Techtell mobilabonnemang

De personuppgifter som vi på Techtell samlar in och hanterar om dig i egenskap av användare av Techtell mobilabonnemang kan vara:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Anknytning till organisationsnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Techtell tjänster och webbplats

Personuppgifter som vi hanterar om dig som är administratör av ditt företags telefoni hos Techtell

De personuppgifter som vi på Techtell samlar in och hanterar om dig i egenskap av administratör för ditt företags mobiltelefoni hos Techtell kan vara:

 • Namn
 • Personnummer
 • Anknytning till organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress
 • Information om din användning av Techtell tjänster och webbplats
 • Attesträttigheter hos ert företag
 • Uppgifter om ert företag

Så samlar vi in information om dig

De uppgifter vi samlar in om dig kommer från följande källor:

Från dig eller din arbetsgivare

Information som du eller din arbetsgivare lämnar direkt till oss samlas in vid beställningar av tjänster från oss, vid intresseanmälningar av någon av våra nuvarande eller kommande tjänster, vid kundserviceärenden eller övriga frågor över telefon, chatt eller mail.

Från nätet

Trafikinformation samlar vi in baserat från din användning av våra mobilabonnemang eller växeltjänster.

Automatiskt insamlad information

Information som automatiskt samlas in om dig när du är inne på någon av våra hemsidor samlas in genom cookies samt liknande digitala verktyg.

Insamling från andra publika källor

Vi hämtar även in information om dig och ert företag från andra publikt tillgängliga källor, detta kan vara personuppgiftsregister, information för kreditbedömning, samt uppgifter från andra operatör och samarbetspartners.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

För att samla in och hantera dina uppgifter inom ramen för gällande lagstiftning om dataskydd måste det finnas en rättslig grund. Techtell behandlar dina personuppgifter utifrån nedan fyra lagliga grunder:

 1. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig
 2. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja för Techtell rättslig förpliktelse
 3. Hantering av dina uppgifter får göras efter en intresseavvägning
 4. Uppgifterna får behandlas efter ett samtycke från dig att behandla vissa uppgifter

Nedan har vi specificerat när din data används och vad vi har för rättslig grund för att hantera dina uppgifter samt för vilka ändamål.

Dina uppgifter som sparas i syfte att tillhandahålla telefoni och andra telefonitjänster till företaget

Användaruppgifter (namn, telefonnummer, e-post och eventuellt personnummer) som anges i samband med beställning av mobilabonnemang används för att sätta upp respektive abonnemang samt med tillhörande kommunikation. I de fall då telefonnummer som ska flyttas in till Techtell ägs av en privatperson så sparas personnummer till dess att nummerflytten har fullföljts och telefonnumret är aktiverat på rätt abonnemang.

Personen som bekräftar den första beställningen för varje bolag, som då även bekräftar att hen är behörig att utföra beställningen, blir även bolagets första administratör. Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och personnummer) som då anges av beställaren utgör nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster samt att möjliggöra administrationen över företagets telefoni, det vill säga, rättslig grund är 1. nödvändigt för att fullfölja vårt avtal med dig. Det samma gäller även övriga administratörer som kunden väljer att ge administrations rättigheter till.

Uppgifter om dig vid annan kommunikation om våra tjänster

Information som samlas in när vi kontaktar dig med information om dina eller ditt företags befintliga tjänster hos oss samt när ni har kontakt med oss vid supportärenden eller andra frågor så sparas mail och chatthistorik samt sammanfattande anteckningar förs över samtal. Dessa kan senare användas för att förstå om du haft tidigare frågor till oss, för att utbilda nya medarbetare, förbättra våra rutiner och arbetssätt så att vi alltid utvecklar våra tjänster för att bli så bra som möjligt för dig som kund. Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter för dessa ändamål anser vi vara 1. Nödvändigt för att fullfölja avtalet med dig samt 3. intresseavvägning, det senare då dessa uppgifter hjälper oss att leverera och utveckla våra tjänster till att bli så bra som möjligt.

Utveckling av våra tjänster

För att vi ska kunna utveckla våra tjänster, verksamhet och processer så hanterar, sammanställer och analyserar vi uppgifter om dig och våra andra kunder. Detta gör vi för att vi ständigt ska kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna möjligt. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara 3. Intresseavvägning.

Uppgifter om dig som hanteras och sparas i marknadsföringssyfte

För att kunna marknadsföra och sprida information om våra tjänster direkt till dig så hanterar vi olika uppgifter om dig och dina beteenden på till exempel vår hemsida. De kan till exempel vara att du ser oss mer i annonsrutor när du surfar runt på andra sidor på internet, får e-post, sms, samtal eller brev från oss. Vi använder även denna information för att göra olika statistiska sammanställningar och analyser. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara 3. Intresseavvägning.

Uppgifter som vi hanterar för att förhindra missbruk av våra tjänster

Vi hanterar uppgifter om dig för att tillgodose säkerheten för våra tjänster, för att förhindra och upptäcka användning som bryter mot våra villkor eller mot lagen. Dessa uppgifter hanteras med rättslig grund 1. uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig samt då det i vissa fall är en för Techtell rättslig förpliktelse.

Uppgifter som vi hanterar om dig i syfte att efterleva lagstadgade skyldigheter

För att vi ska kunna leva upp till de lagstadgade skyldigheter som vi möte så hanterar vi uppgifter om dig. Då detta är krav från andra regelverk så utgör det i sig en rättslig grund för att hantera dessa uppgifter.

Så länge sparar vi data

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver. Beroende på vad uppgifterna ska användas till så sparar vi dem under olika lång tid. Från att en del data inte alls sparas till att en del data sparas på grund av krav från andra regelverk vilka då kräver att vi sparar informationen under en längre period på flera år. Nedan följer information om hur länge vi sparar uppgifter om dig:

 • Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss samt övrig information som vi använder för att hantera dig och ditt företag som kund sparas så länge ni är kunder hos oss på Techtell och därefter 12 månader efter det att avtalet har avslutats.
 • Information som sparas efter att du varit i kontakt med vår chatt- eller mailsupport sparas i 12 månader efter att ditt företag inte längre är kund hos Techtell.
 • Trafikinformation som genereras när du exempelvis använder våra mobilabonnemang sparas som underlag till våra fakturor vi skickar till ditt företag. Efter att fakturan är betald sparar vi trafikinformationen i ytterligare 6 månader.
 • Trafikinformationen används också för att visa dig hur din förbrukning sett ut de senaste månaderna, den är då ihop aggregerad och visar då endast information om antal samtal, sms och data du gjort av med under respektive månad. Denna information sparas 12 månader efter att ditt företag inte längre är kund hos Techtell.
 • Vi sparar även din trafikinformation i syfte att tillhandahålla bättre svar på dina frågor vid supportärenden samt för att vi ska kunna sammanställa statistik och göra analyser för att förbättra våra tjänster. Denna information sparas då upp till 24 månader.
 • För de uppgifter vi sparar för att leva upp till lagkraven i bokföringslagen så sparas denna information under en längre period än ovan, minst 7 år.

Så delar vi din data

Underleverantörer

För delar i våra tjänster så anlitar vi underleverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsterna. För att de i sin tur ska kunna leverera tjänster till oss behöver de i viss mån information om dig som kund hos oss. Den data om dig som våra leverantörer får från oss får leverantören aldrig använda i något annat syfte än att tillhandahålla tjänsterna till oss samt utefter de villkor vi ger.

Utanför EU / EES

Några av våra underleverantörer har verksamheter samt tillhanda håller tjänster i/från andra länder än Sverige eller EU/EES. Delar vi med oss data om dig till någon leverantör som har verksamheter i länder utanför EU/EES så säkerställer vi att hanteringen av dina uppgifter sker enligt denna policy och enligt de lagar och regler som gäller för svenska medborgare.

Myndigheter och räddningstjänsten

Techtell är skyldig att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut uppgifter om dig som följer myndighetsbeslutet. Detta kan exempelvis vara:

 • uppgifter till polisen i en pågående utredning.
 • vid brott mot upphovsrättslagstiftningen innebära att vi på domstolsbegäran lämnar ut uppgifter om vem som använt specifika IP-adresser vid givna tidpunkter.
 • uppgifter till räddningstjänsten så som SOS Alarm vid nödsituationer.

Som operatör är vi även skyldiga att lämna ut viss information till Försvarets Radioanstalt (FRA). Syftet för detta är att möjliggöra kartläggning av militära hot mot Sverige, terrorism och grov brottslighet etc.

Andra operatörer

För att tillhandahålla telefonitjänster till dig så kan vissa uppgifter behöva delas till andra operatörer, detta kan vara operatörer i utlandet när du är utomlands, ringer utomlands eller till andra operatörer inom Sverige.

Vid ditt samtycke

Vi kan även lämna uppgifter om dig vidare till andra företag, organisation eller personer i de fall då vi har ditt samtycke. Detta kan till exempel vara om du vill synas hos nummerupplysningsregister eller liknande.

Vi skyddar din data

Att skydda dina uppgifter tycker vi på Techtell är en självklarhet, därför vidtar vi alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar därför för att förebygga, förhindra och identifiera otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse av din data.

Vi använder Cookies

När du är inne på vår hemsida så följer vi det du gör genom att använda cookies. Vi använder endast cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. När du kommer in på vår hemsida finns det en informationsruta om att Techtell använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses lämna ett samtycke till att vi installerar cookies på den enhet du använder. Du kan läsa mer om vad en Cookie är för något här.

De cookies vi lämnar på din enhet när du är inne på Techtell.se är:

 • Google Analytics – används för att analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Det går inte att identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.
 • Session cookies – Denna Cookie placerar vi automatiskt när du är inne på sidan följer de funktioner du använder på sidan, exempelvis att du efter inloggning förblir inloggad när du surfar runt på de olika sidorna. Denna sparas permanent på din enhet.
 • Facebook cookies – Placeras för att kunna återkoppla resultat till Facebook om du kommit till hemsidan från Facebook.
 • Intercom cookies – Placeras av intercomcdn.com för att hantera vår support med använde, dessa är permanenta på din enhet.

Om du vill ta bort cookies

Då de flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies behöver du ändra inställningar i din webbläsare om du inte längre vill samla in cookies. Du kan alltid välja att rensa ut de cookies som är sparade på din enhet, även detta gör du i din webbläsares inställningar.

Du som är användare och besökare av våra hemsida och tjänster är införstådd med och accepterar att vår tjänsts funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies.

Techtell ansvarar inte för information som placerats på eller hämtas från din enhet via en cookie från en annan plats än techtell.se.

Du äger dina personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig men det är du som är ägare till dessa uppgifter. Som ägare av uppgifterna har du därmed rätt att ställa vissa krav på oss som hanterar dina uppgifter.

 • Du kan beställa ut ett utdrag över de personuppgifter vi sparar och hanterar om dig samt på vilka sätt denna information hanteras.
 • Du kan begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter om dina uppgifter.
 • Du kan begära att bli raderad, under förutsättningarna att vi inte på grund av någon annan lag måste behålla dessa uppgifter.
 • Du kan begära att vi under en period ska begränsa hanteringen av dina uppgifter.
 • Du kan begära ut din data för att kunna flytta och använda på annat håll.

För att använda din rätt till någon av punkterna ovan kontakta oss och specificera vad du önskar, använd de kontaktuppgifterna överst på denna sidan.

Överträdelse och klagomål

Om du anser att vi inte hanterar din data enligt gällande regelverk uppskattar vi om du uppmärksammar oss om detta. Genom kontaktuppgifterna överst på denna sida.

Dataskyddsombud

Med syfte att övervaka att vi följer de reglerna för skydd av personuppgifter har vi på Techtell utsett ett dataskyddsombud (DPO). Vår DPO är inrapporterad till Datainspektionen och arbetar för att säkerställa att vi alltid hanterar och skyddar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill komma i kontakt med vår DPO så kontaktar du denne genom mailadressen överst på denna sidan.

Få högre rabatt!

Vid bokat möte, garanterar vi 20% lägre kostnad än du har idag.

Ange en,
eller båda!